همه سفارش ها

ردیف
شماره سفارش
تاریخ ثبت سفارش
زمان تحویل
مبلغ کل
وضعیت ارسال
مبلغ مانده
تسویه
ثبت نظر
فاکتور
1
TKI-425462354
9/7/1379

19 تا 20

11/3/1398

2,396,954
در انتظار ارسال
2,396,954
سفارشات من

ردیف شماره فاکتور تاریخ